ข้อตกลงการใช้งาน


เพื่อเป็นการใช้บริการของ ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล ผู้ใช้จะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อตกลงบริการผู้ใช้” (ต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆว่า หนังสือฉบับนี้”) ขอให้ผู้ใช้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสัญญาทุกข้ออย่างละเอียด โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดและหน้าที่ความรับผิดชอบที่จำกัด ผู้ใช้จะต้องศึกษาและยอมรับข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิใช้บริการของ ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล หากผู้ใช้ยังมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายร่วมศึกษาหนังสือฉบับนี้ด้วย โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิเช่นนั้น ทางห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้ในการลงทะเบียน การใช้บริการอินเตอร์เน็ตและผลของการกระทำที่ส่อไปในทิศทางที่ไม่เหมาะไม่ควรขัดกับหลักกฏหมาย ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล มีสิทธิยกเลิกการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้หลังทราบข้อมูล

 

ดังนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการใช้งานบริการนี้ โดยเฉพาะอนาคตของบุตรหลาน ผู้ปกครองควรใส่ใจ แนะนำให้ระวังเรื่องความปลอดภัยของการใช้อินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผู้ปกครอง ต้องการให้ผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ใช้งานบริการบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com ผู้ใช้จำเป็นจะต้องลงทะเบียน และกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนของการเป็นผู้ปกครองของผู้ใช้ให้ครบถ้วน

 

ผู้ใช้ที่บรรลุนิติภาวะจะต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงเคารพในศีลธรรม หากการกระทำของผู้ใช้ละเมิดต่อกฎหมายและศีลธรรม ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว

ควรหลีกเลี่ยงการนำบริการอีกทั้งใช้ ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง สถาบันหน่วยงานต่างๆและสาธารณะ ไม่เช่นนั้น ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล  มีสิทธิในการพักการให้บริการชั่วคราว หรือยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้

การกระทำใดที่ละเมิดข้อกำหนดในหนังสือฉบับนี้ ถือเป็นการกระทำความผิด ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล สามารถบอกเลิกการให้บริการ พร้อมยุติสัญญาการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และผู้ใช้จะต้องชำระค่าเสียหายเป็นการชดเชยหากห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวลได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย หากเงินชดเชยนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวลสามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ต่อไป

 

เหตุสุดวิสัยและการยกเว้น

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าขณะที่ใช้บริการนี้ อาจจะพบกับปัจจัยความเสี่ยงอันเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้การบริการต้องขาดการให้บริการโดยเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบล่มกระทันหัน เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างไฟรัดวงจรเซิฟเวอร์ อินเตอร์เน็ตมีการตัดสัญญาการเชื่อมต่อจากเครือข่าย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ทางเว็บผู้ให้บริการจะประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

ภายใต้ขอบเขตข้อกำหนดตามกฎหมาย ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลให้บริการบกพร่อง หรือติดขัด ดังต่อไปนี้

 

1. ความเสียหายจากไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และการโจมตีของแฮกเกอร์

2. ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์และสายการติดต่อสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวลมีปัญหา

3. ผู้ใช้ใช้งานไม่ถูกต้องเหมาะสม

4. ผู้ใช้ได้รับสิทธิในการใช้งานบริการจากผู้ที่ไม่ใช่จากห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล

5. เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ www.bookcatcat.com ไม่อาจควบคุม หรือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

 

หากมีการปิดระงับให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบ ทางผู้ให้บริการจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน ผ่านช่องทางFacebook fanpage 

 

 ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าขณะที่ใช้บริการนี้ อาจจะพบเจอกับความเสี่ยงที่มาจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือความเสี่ยงอันเกิดจากผู้ใช้คนอื่น โดย ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเป็นไปได้ หรือเนื้อหาที่ถูกกฎหมายของข้อมูลนั้นๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิต่อผู้ใช้งานความเสี่ยงเหล่านี้รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึง

 

1ข้อมูลที่คุกคามข่มขู่ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายจากการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่นหรือแอบอ้างบุคคลอื่น

2อันเป็นผลมาจากการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ฉ้อฉลหรือการทำร้ายจทางจิตภาพ หรือทางกายภาพอื่น ๆ รวมถึงความเสียหายทางด้านทรัพย์สินด้วย

3ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากข้อมูลเครือข่ายหรือพฤติกรรมของผู้ใช้

 

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้ก็ไม่ควรหลงเชื่อให้ยืมหรือการขอรหัสผ่าน หรือข้อมูลอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ สิ่งแรกของการดำเนินการด้านทรัพย์สินนั้นควรตรวจสอบตัวตนให้ชัดเจน และควรศึกษาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกงที่ทางเราส่งให้ หรือเผยแพร่เสมอ

 

ผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนโยบาย

เราถือว่าผู้ใช้ได้ศึกษาและยอมรับข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้แล้ว

ในเหตุการณ์จำเป็น ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล มีสิทธิปรับแก้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งผู้ใช้สามารถอัพเดทข้อมูลการแก้ไขของเนื้อหาสัญญาฉบับล่าสุดได้ที่หน้า Facebook แฟนเพจ

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสัญญาฉบับนี้แล้ว หากผู้ใช้ยังคงรับบริการของ ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล ต่อ ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับในข้อตกลงที่อัพเดทล่าสุด แต่หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงนั้น สามารถหยุดใช้บริการหรือช่องทางให้บริการของเราได้ทันที


การเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการ

ในการดำเนินการอัพเดทเนื้อหาของบริการในบางครั้งอาจก่อให้เกิดการระงับบริการ บริการล้มเหลว หรือการยุติการให้บริการ

หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ห่างหุ้นส่วนจํากัด แคทแคทโนเวล  มีสิทธิระงับหรือยุติสัญญาณการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

1. ตามกฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานควรเสนอข้อมูลที่เป็นจริง หากพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้เสนอเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อครั้งลงทะเบียน โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถระบุเหตุผลได้

2. ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้

3. เป็นไปตามความต้องการของกฎหมายหรือข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

4. เหตุการณ์นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่นๆ