ทรัพย์สินทางปัญญา


ผลิตภัณฑ์สินค้า เนื้อหา ภาพประกอบ วิดีโอ อื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com ที่ทางเรานำมาให้ลูกค้าใช้บริการทั้งหมด โดยมีการประกาศคำแถลง ถือเป็นสิทธิ์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล ทั้งหมด

 

 

 

ลูกค้าที่เข้าใช้ระบบโดยลงทะเบียนข้อมูลบน www.bookcatcat.com มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ไม่สามารถนำข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษร และอื่นๆ มาแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อแสดงทำซ้ำ ผลิตซ้ำ มอบสิทธิ ผลิตผลงานลอกเลียนแบบหรือจำหน่ายเป็นอันขาด ยกเว้นได้รับการมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลแล้วเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องถูกยกเลิกการให้บริการ และยุติข้อตกลงในการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมใดๆอีกทั้งผู้ใช้ต้องชำระค่าชดเชยความเสียหายให้กับทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าเงินค่าชดเชยความเสียหาย ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล สามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ต่อไป

 

 

 

การกระทำที่ละเมิดข้อสัญญาโดยผู้ใช้งานระบบ

 

ขณะที่ใช้บริการนี้ผู้ใช้ควรเคารพในข้อกำหนดตามกฎหมาย ไม่ควรกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย รวมถึงหรือไม่จำกัดถึง

 

แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่เนื้อหาแฝงไปด้วยเนื้อหาอันเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติ เป็นการทำลายความมั่นคงทางสังคม ละเมิดสงบเรียบร้อยและศีลธรรม เป็นการดูถูก หยาบคาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นความรุนแรงและการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ

 

แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่เนื้อหาแฝงไปด้วยการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าตามสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น

 

มีวัตถุประสงค์ร้าย บิดเบือนความจริง มีเจตนาหลอกลวงผู้อื่น

 

การกระทำอื่นๆ ที่ถือเป็นสิ่งผิดข้อกำหนดของกฎหมาย

 

หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจฟ้องร้องผู้ใช้งานเพื่อปรับค่าปรับ หรือขอให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

 

หากพบว่ามีการแจ้งความว่าผู้ใช้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล มีสิทธิ์ในการตัดสินโดยชอบธรรม ในการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีในการลบ หรือยุติการเผยแพร่ทันที ในขณะเดียวกัน ก็มีสิทธิ์ที่จะคอยดูพฤติกรรมของผู้ใช้ โดยใช้มาตรการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระงับหรือการยุติการให้บริการ พักการให้บริการชั่วคราว หรือควรยุติบัญชีผู้ใช้ พร้อมกับใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ในกรณีที่ทำผิดร้ายแรง

 

หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล ได้รับผลกระทบนั้นด้วย ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายทั้งหมด

 

การกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล  สามารถบอกเลิกการให้บริการ พร้อมยุติสัญญาการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ใช้จะต้องชำระค่าเสียหายเป็นการชดเชย หากเงินชดเชยนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล สามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ต่อไป

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลมีสิทธิ์ตั้งทนายความ ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในฉบับภาษาไทย ได้ทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา และยึดทรัพย์สินของผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะถูกตีมูลค่าเป็นทรัพย์สิน เพื่อนำมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับ ผู้ถือสัญญาลิขสิทธิ์ 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือจากการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาฉบับภาษาไทย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการว่าความรวมถึงค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่มีการดำเนินคดี