นโยบายการคืนเงินบัตรเครดิต


ลูกค้าเข้าใจและยอมรับ ว่า www.bookcatcat.com มีทั้งบริการที่เก็บค่าธรรมเนียมและบริการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม บริการเรียกเก็บเงินนั้นเป็นบริการที่ทางเราเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของผู้ใช้ปลายทาง อีกทั้งเป็นช่องทางในการเรียกเก็บเงินหรือวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งบริการนี้จะไม่สามารถใช้ยอดจากการเติมเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นนอกเหนือจากบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลได้ เมื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบและซื้อชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอเงินคืนได้

 

ลูกค้าที่สามารถขอเงินคืนได้ เฉพาะกรณีแจ้งเติมเข้าระบบแล้วไม่ได้รับสินค้า(GoldหรือCoin) จากผลิตภัณฑ์ของแคทแคทโนเวล ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า GoldหรือCoin แล้วจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล มีสิทธิในการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนมาตรฐานค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดได้ โดยมาตรฐานและข้อกำหนดนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประกาศให้ใช้ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลบังคับใช้ของหนังสือฉบับนี้ทันที ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการเรียกเก็บค่าบริการ และวิธีการได้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และเริ่มเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของบริการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมได้ด้วย ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการเหล่านี้ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลจะทำการประกาศแจ้งข้อมูลเหล่านี้บนหน้า Facebook Fanpage ที่เปิดเพื่อประชาสัมพันธ์ หากว่าผู้ใช้ยินยอมกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และการปรับเปลี่ยนที่แจ้งไว้ดังกล่าว ผู้ใช้มีสิทธิยุติการรับบริการได้ กรณีที่ผู้ใช้ยังคงใช้บริการต่อไป จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว

 

ข้อแนะนำให้ลูกค้าเลือกแพ๊กเกตและคำนวณราคาผลิตภัณฑ์สินค้า ก่อนติดสินใจเติมเงินเข้าสู่ระบบ เนื่องจาก (gold/coin) ที่ค้างในระบบ ลูกค้าจะไม่สามารถขอเงินคืน